♥Sponsors♥

~※∂เ¢αร ∂α ¢αяℓเиђα:※~

◕‿◕

ᗩᗰᗩÐƗᘉᕼ〇ᔕ ᗩႳᑌƗ Ⅴ〇ᑕêᔕ ᑭ〇Ðᕮᗰ Ⅴᕮᖇ ᗩᒪǤᑌᘉᔕ ƗƬᕮᘉᔕ Ðᗩ
ᑕᗩçᗩÐᗩ ᗰ〇〇ᒪƬ〇, ᕮ ᗰᗩƗᔕ ᒪᗩᘉçᗩᗰᕮᘉƬ〇ᔕ.


ᑕᗩᙖᕮᒪ〇: Ƭᗩᗰᕮᒪᕮᔕᔕ ᕼᗩƗᖇ ᑕᗩƬᖇϒᘉ - ᘉᕮᗯ
ᑭᕮᒪᕮ: ᕼᑌᘉƬ ᗰ〇〇ᒪƬ〇 - 7 ÐᕮᗩÐᒪϒ ᔕ{Ḱ}Ɨᘉᔕ- ₣ᖇᕮᕮ
ᑭƗᕮᖇᑕƗᘉǤ: #Ḱᗩ# ᑭᗩᑕḰ ᘉ〇ᔕᕮ ᑭƗᕮᖇᑕƗᘉǤᔕ ÐƗᗩᗰ〇ᘉÐ (ᑕᕼᗩᘉǤᕮ ᑕ〇ᒪ〇ᖇ)- ᘉᕮᗯ
ᖇ〇ᑌᑭᗩ: ᕼᑌᘉƬ ᗰ〇〇ᒪƬ〇 - ~ᗩƬᗩᗰᕮ~ ᗰᗩᘉÐᗩᒪᗩ - ₣ᖇᕮᕮ
ᔕᗩᘉÐᗩᒪƗᗩ: [ ᗩᕼᘉ-ᒎƗ ] "ᕮǤ〇ƗᔕƬ" ᗯᕼƗƬᕮ- ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ


Ǥᗩᑕᕼᗩ ᗩÐÐƗᑕƬƗ〇ᘉ


Ƭ〇ᑭ:  ᗰƗÐᔕᑌᗰᗰᕮᖇ ᘉƗǤᕼƬ Ǥᗩᑕᕼᗩ - Ƭ〇᙭Ɨᑕ ᕼƗǤᕼ - (ᘉᕮᒪᒪϒ Ƭ〇ᑭ {ᑭƗᘉḰ]
ᑕᗩᒪçᗩ: ᗰƗÐᔕᑌᗰᗰᕮᖇ ᘉƗǤᕼƬ Ǥᗩᑕᕼᗩ - Ƭ〇᙭Ɨᑕ ᕼƗǤᕼ - (ᙖᒪᗩᑕḰ ᒪ〇ᗯᖇƗÐᕮ ᒎᕮᗩᘉᔕ)
ᙖ〇Ƭᗩ: ᗰƗÐᔕᑌᗰᗰᕮᖇ ᘉƗǤᕼƬ Ǥᗩᑕᕼᗩ - ᗰƗÐᔕᑌᗰᗰᕮᖇ ᘉƗǤᕼƬ Ǥᗩᑕᕼᗩ - ~Ǥᒪ~ᔕᕼ〇ᑭᑭᕮᒪᕮ&ᑕ〇ᖇᑭ〇: [ᕼᑌᔕᕼ] ᗩÐÐƗᔕ〇ᘉ ᔕḰƗᘉ - ᑭƗᘉḰḰƗᔕᔕ - ᘉᕮᗯᑌᘉᕼᗩ: [ ᔕ ᕼ 〇 ᑕ Ḱ ] ₣ᕮⅤᕮᖇ ᘉᗩƗᒪᔕ ᙭᙭ᒪ - Ǥᖇ〇ᑌᑭ ǤƗ₣Ƭ  
ᗩᘉᕮᒪ: ᗰƗÐᔕᑌᗰᗰᕮᖇ ᘉƗǤᕼƬ Ǥᗩᑕᕼᗩ - ᔕᕼƗᘉᕮ ᑕᖇᕮᗩƬƗ〇ᘉᔕ- ᒎᕮᗯᕮᒪᕮᖇϒ

0 comentários:

Postar um comentário

.:Reh Dragovar:.:Fashion Sl:. Copyright © 2013 - Designer by Papo Garota - Mais Template Mais Template