♥Sponsors♥

~※∂เ¢αร ∂α ¢αяℓเиђα:※~


◕‿◕


ᑕᗩᙖᕮᒪ〇: .:ᕮᗰ〇-ƬƗ〇ᘉᔕ:. * ᑕᕼᗩᘉǤᕮᔕ * - ᘉᕮᗯ
ⅤᕮᔕƬƗÐ〇: ~ᔕᗩᔕᔕϒ!~ ᔕƗᗰᑭᒪϒ ᖇᗩⅤƗᔕᕼƗᘉǤ Ðᖇᕮᔕᔕᕮᔕ ᗯ ᗩᑭᑭᒪƗᕮᖇᔕ - ᖇᕮÐ- ᘉᕮᗯ
(ᗩᗰᕮᖇƗᑕᗩᘉ ᙖᗩ乙ᗩᗩᖇ)
ᑌᘉᕼᗩᔕ: **{₣〇ᖇᗰᗩᘉᗩƗᒪᔕ}** ᘉᗩƗᒪ -  ᗰᕮᔕᕼ ᖇƗǤǤᕮÐ - ᒪᑌᑕḰ ᒪᕮƬƬᕮᖇᑭᕮᒪᕮ: 7 ÐᕮᗩÐᒪϒ ᔕ{Ḱ}Ɨᘉᔕ ᗯᕮᕮḰᕮᘉÐ ᑭᖇ〇ᗰ〇 ᗯ18
ᒎ〇Ɨᗩᔕ: ((ᑕᖇϒᔕƬᗩᒪ ᒪƗᘉᕮ))"ⅤƗᘉᕮ" ᗩᑕᑕᕮᔕᔕ〇ᖇϒ ᔕᕮƬ*Ǥᖇ〇ᑌᑭ ǤƗ₣Ƭ*ᙖ〇᙭ᔕᗩᘉÐáᒪƗᗩ: [ ᗩᕼᘉ-ᒎƗ ] "ᗰᗩϒ ƗƗ" ᖇᕮÐ - ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ

0 comentários:

Postar um comentário

.:Reh Dragovar:.:Fashion Sl:. Copyright © 2013 - Designer by Papo Garota - Mais Template Mais Template