♥Sponsors♥

~※∂เ¢αร ∂α ¢αяℓเиђα:※~

◕‿◕
(ᕼᑌÐ Ðᕮ 〇ᑭçõᕮᔕ Ðᗩᔕ ᑌᘉᕼᗩᔕ)

ᑕᗩᙖᕮᒪ〇: Ƭᗩᗰᕮᒪᕮᔕᔕ ᕼᗩƗᖇ ᘉᕮᔕᔕᗩ - (ᘉᗩƬᑌᖇᗩᒪᔕ) - ᘉᕮᗯ
ᑭᕮᒪᕮ&ᑕ〇ᖇᑭ〇: !ᙖᗩᗩᗩᕼ! !ᙖᗩᗩᗩᕼ! ᔕḰƗᘉ ᗩᗰϒ ᗯƗᘉᕮᕼ〇ᑌᔕᕮ - ! ~ ᑭᑌᖇᕮ ᔕᗩᒪᕮᔕ ᖇ〇〇ᗰ ~
ⅤᕮᔕƬƗÐ〇: ***ǤƗᑌᒪƗᗩÐᕮᔕƗǤᘉ***ÐᗩƗᗩᘉᗩ ᗯᕼƗƬᕮ - ! ~ ᑭᑌᖇᕮ ᔕᗩᒪᕮᔕ ᖇ〇〇ᗰ ~
ᙖᖇƗᘉᑕ〇ᔕ: ᗰ〇Ðᕮᖇᘉ.ᑕ〇ᑌƬᑌᖇᕮ - ᒎᕮᗯᕮᒪᖇϒ - ! ~ ᑭᑌᖇᕮ ᔕᗩᒪᕮᔕ ᖇ〇〇ᗰ ~
ᑌᘉᕼᗩᔕ: [ ᔕ ᕼ 〇 ᑕ Ḱ ] ÐᕮᔕƗᖇᕮ ᘉᗩƗᒪᔕ - ᗩᒪᗰ〇ᘉÐ ᔕᕮᖇƗᕮᔕ - ᔕᕼᕮ & ᕼƗᗰ - ᘉᕮᗯ
(ᘉã〇 ÐƗᔕᑭ〇ᘉƗⅤᕮᒪ ᗩƗᘉÐᗩ)


0 comentários:

Postar um comentário

.:Reh Dragovar:.:Fashion Sl:. Copyright © 2013 - Designer by Papo Garota - Mais Template Mais Template