♥Sponsors♥

~※∂เ¢αร ∂α ¢αяℓเиђα:※~

◕‿◕

ᑕᗩᙖᕮᒪ〇: ᕮ᙭᙭ᕮᔕᔕ ᗰᕮᔕᕼ ᕼᗩƗᖇ : ᒪᗩƗᗰᗩ - ᘉᕮᗯ
ᑭᕮᒪᕮ: .::ᗯ〇ᗯ ᔕḰƗᘉᔕ::. ǤǤ ᒎᑌᘉᕮ ᘉᗩᕼᒪᗩ
ᙖᗩƬ〇ᗰ: .:Ǥᒪᗩᗰ〇ᖇƗ乙ᕮ:. ᗯƗᘉƬᕮᖇ ᔕᑭᑌᖇ ᒪƗᑭᔕƬƗᑕḰ ᗰᗩḰᕮᑌᑭ - ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ
ᙖƗḰƗᘉƗ: ((ᑕᖇϒᔕƬᗩᒪ ᒪƗᘉᕮ))ᙖƗḰƗᘉƗ ₣ᒪ〇ᗯᕮᖇ ᑭᖇƗᘉƬ - ᘉᕮᗯ
(〇ᑭçõᕮᔕ Ðᕮ ᕮᔕƬᗩᗰᑭᗩᔕ ₣ᒪ〇ᖇᗩƗᔕ ᕮ ᑕ〇ᖇᕮᔕ ᙖᗩᔕƗᑕᗩᔕ)
ᑭƗᕮᖇᑕƗᘉǤ: #Ḱᗩ# ᑭᗩᑕḰ ᙖᕮᒪᒪϒ ₣ᒪ〇ᗯᕮᖇᔕ ᑭƗᕮᖇᑕƗᘉǤᔕ (1/2/3 ₣ᒪ〇ᗯᕮᖇᔕ) ᗯ/ᕼᑌÐ
ᑌᘉᕼᗩᔕ: - ႳᑌƗᘉƬᕮᔕᔕᕮᘉᑕƗᗩ - ᘉᗩƗᒪ 03 ᗰ〇Ðᕮᒪ ᗩᒪ ᗰᕮᔕᕼ -

+:+ᗯƬǤ+:+ 
**4Ƭᕼ ᗩᘉᘉƗⅤᕮᖇᔕᗩᖇϒ** 
ᑭᖇᕮᔕᕮᘉƬᕮ Ð〇 Ǥᖇᑌᑭ〇 ᗩÐÐ ᗩ〇 Ǥᖇᑌᑭ〇 1000 ᒪ
ᗩᑭ〇ᔕ Ⅴ〇ᒪƬᗩ ᗩ 100 ᒪ ᗰᗩᔕ ᔕᕮᗰ ᕮᔕᔕᕮ 〇ᑌƬ₣ƗƬ ᑕ〇ᗰ ᒎ〇Ɨᗩᔕ. 

ᑕᗩᙖᕮᒪ〇: Ƭᗩᗰᕮᒪᕮᔕᔕ ᕼᗩƗᖇ ᘉᕮᔕᔕᗩ - ₣ᗩᘉƬᗩᔕϒ- ᘉᕮᗯ
ᑭᕮᒪᕮ: 7 ÐᕮᗩÐᒪϒ ᔕ{Ḱ}Ɨᘉᔕ - ǤᗩƗᒪ Ⅴ1 - ! ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ 57Ƭᕼ 

0 comentários:

Postar um comentário

.:Reh Dragovar:.:Fashion Sl:. Copyright © 2013 - Designer by Papo Garota - Mais Template Mais Template