♥Sponsors♥

~※∂เ¢αร ∂α ¢αяℓเиђα:※~

◕‿◕
___ ___ MUSIC FAIR FOR G.O.T.H._♫__ _♫__
IVᑕᗩᙖᕮᒪ〇: .:ᕮᗰ〇-ƬƗ〇ᘉᔕ:. *ᕮᖇƗᑕ*/ᙖᖇ〇ᗯᘉ - ǤƗ₣Ƭ Ǥᖇ〇ᑌᑭ
ᑭƗᕮᖇᑕƗᘉǤ ₣ᗩᑕᕮ: ...::: ᔕᑕᖇᑌᙖ :::... ᔕᕮᗯ ᑌᑭ ᑭƗᕮᖇᑕƗᘉǤ - ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ
ᑕᗩᗰƗᔕᕮƬᗩ: ᗰᗩᒪᙖᕮḰ - ᑕᗩᗰƗᔕᗩ ᗩ乙ᑌᒪ ᑕᒪᗩᖇ〇 _ ᑕᗩⅤᕮƗᖇᗩ ᗰᕮᔕᕼ - ᗰᑌᔕƗᑕ ₣ᗩƗᖇ Ǥ〇Ƭᕼ
ᙖᕮᖇᗰᑌÐᗩ: ᒎ&ᗩ ᗰᕮᘉ'ᔕ ǤƗ₣Ƭ - ᗰᑌᔕƗᑕ ₣ᗩƗᖇ Ǥ〇Ƭᕼ
ᑌᘉᕼᗩ: ...::: ᔕᑕᖇᑌᙖ :::... ḰᘉᑌᑕḰᒪᕮÐᑌᔕƬᕮᖇ ᘉᗩƗᒪᔕ ᗰᗩᘉ - ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ
ƬᕮᘉƗᔕ: ..:: ᕮᘉᕮᖇǤƗᕮ ::. ₣ᑌᖇƗ〇 ᕮᘉᕮᖇǤϒ   ᔕᘉᗩḰᕮᖇᔕ  ᙖᗩǤ - ǤƗ₣Ƭ Ǥᖇ〇ᑌᑭ

0 comentários:

Postar um comentário

.:Reh Dragovar:.:Fashion Sl:. Copyright © 2013 - Designer by Papo Garota - Mais Template Mais Template