♥Sponsors♥

~※∂เ¢αร ∂α ¢αяℓเиђα:※~

◕‿◕


ᑕ〇ᗰ ᑭᖇᕮç〇 ᙖᕮᗰ ᗩᑕᕮᔕᔕƗⅤᕮƗᔕ ᕮ ᗰᗩᖇᑕᗩᖇᔕ Ðᕮ 
ᖇᕮᘉ〇ᗰᕮ, Ⅴᗩᒪᕮ ᗩ ᑭᕮᘉᗩ Ðᗩ ᑌᗰᗩ ᑕ〇ᘉ₣ᕮᖇƗÐᗩ .ᑕᗩᙖᕮᒪ〇: ᗰƗᔕᔕ ᑕ.ᒪᑌᑕϒ  .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ᘉᕮᗯ
ᑭᕮᒪᕮ: 7 ÐᕮᗩÐᒪϒ ᔕ{Ḱ}Ɨᘉᔕ -  .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ᔕᑭᕮᑕƗᗩᒪ Ⅴ2 - ᘉᕮᗯ
〇ᒪᕼ〇: [ ᔕ ᕼ 〇 ᑕ Ḱ ] ᗰᕮᒪᗩᘉᑕᕼ〇ᒪƗᗩ ᕮϒᕮᔕ - Ƭᕼᕮ ƬᕼᖇƗ₣Ƭ ᔕᕼ〇ᑭ
ᑌᘉᕼᗩᔕ: [ ᔕ ᕼ 〇 ᑕ Ḱ ] ᑭᒪᗩƗÐ Ɨᘉ ᑕ〇ᒪ〇ᖇᔕ ᘉᗩƗᒪᔕ - Ƭᕼᕮ ƬᕼᖇƗ₣Ƭ ᔕᕼ〇ᑭ
ᑕ〇ᖇᑭ〇: *ᗩᘉᘉᗩ ᔕᕼᗩᑭᕮᔕ*  .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ᘉᕮᗯ
ⅤᕮᔕƬƗÐ〇: ! ⅤƗⅤᗩᑕᕮ ! - ᗰᕮᔕᕼ-Ǥ〇ᗯᘉ - ᗰᕮᒪƗᔕᔕᗩ ƗƗ - .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ᘉᕮᗯ
ᒎ〇Ɨᗩᔕ: .::ᑭƗᘉḰ ᑕᕼᕮᖇᖇϒ::.ϒᕮᒪᒪ〇ᗯ ᔕᗩᑭᑭᕼƗᖇᕮ ᒎᕮᗯᕮᒪᒪᕮᖇϒ ᔕᕮƬ .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ᘉᕮᗯ

ᑭᕮᒪᕮ: 7 ÐᕮᗩÐᒪϒ ᔕ{Ḱ}Ɨᘉᔕ -  .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ₣ᕮᕮᙖᔕᖇᗩᔕᑕᗩᒪᔕ ᔕᑭᕮᑕƗᗩᒪ ᔕḰƗᘉ - ᘉᕮᗯ
ᑕ〇ᖇᑭ〇: ᔕᑌᘉᔕᕼƗᘉᕮ ᔕᕼᗩᑭᕮ ᗩᘉÐ Ðᖇᕮᔕᔕ  .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ᘉᕮᗯ
ⅤᕮᔕƬƗÐ〇: [ᗩᗰᗩᖇᕮᒪ〇 ᗰᗩᘉǤᗩ] -  Ðᖇᕮᔕᔕ ᔕḰᑌᒪᒪ - .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ᘉᕮᗯ
〇ᒪᕼ〇: [ ᔕ ᕼ 〇 ᑕ Ḱ ] ᒪᗩᔕƬ ⅤƗᔕƗ〇ᘉ ᕮϒᕮᔕ (ᔕḰϒ-ᙖᒪᑌᕮ)- Ƭᕼᕮ ƬᕼᖇƗ₣Ƭ ᔕᕼ〇ᑭ

ᒎ〇Ɨᗩᔕ: .::ᑭƗᘉḰ ᑕᕼᕮᖇᖇϒ::. ᑕ〇ᖇᗩᒪ  ᒎᕮᗯᕮᒪᒪᕮᖇϒ ᔕᕮƬ -:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::. - ᘉᕮᗯ
ᑌᘉᕼᗩ: ᗰ〇〇ᘉÐᗩᘉᑕᕮ ᙖ〇ᑌƬƗႳᑌᕮ ᔕႳᑌᗩᖇᕮ ᕮ᙭Ƭᖇᗩ ᔕᕼ〇ᖇƬ ƗᘉÐƗᗩᘉ ᙖᖇƗÐᗩᒪ .:: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::.-
ᔕᗩᘉÐᗩᒪƗᗩ: ᕼ〇ᒪᒪϒ ᗰᕮᔕᕼ ᙖᒪᗩᑕḰ ᘉᗩƬƗⅤᕮ ᗯᕮÐǤᕮ ᔕᗩᘉÐᒪᕮᔕ - :: ÐᕮᔕƗǤᘉᕮᖇ ᑕƗᖇᑕᒪᕮ ::


ᕼᑌÐ Ðᕮ 〇ᑭçõᕮᔕ Ðᗩ ᑌᘉᕼᗩ ᗰ〇〇ᘉÐᗩᘉᑕᕮ

0 comentários:

Postar um comentário

.:Reh Dragovar:.:Fashion Sl:. Copyright © 2013 - Designer by Papo Garota - Mais Template Mais Template