♥Sponsors♥

~※∂เ¢αร ∂α ¢αяℓเиђα:※~

 ◕‿◕

ÐƗᑕᗩᔕ ᗰƗᔕƬᑌᖇᗩÐᗩᔕ ᗰᕮᘉƗᘉᗩᔕ
₣ᖇᕮᕮ ᑕ〇ᗰ ᒪᗩᘉçᗩᗰᕮᘉƬ〇ᔕ ᕮ ᒪƗႳᑌƗÐᗩ.
ᙖᒎᔕ ᑕᗩᙖᕮᒪ〇: ᗩᘉᗩᒪ〇Ǥ Ð〇Ǥ ₣ᖇᕮᕮᙖᗩᒪᒪ
ᑭᕮᒪᕮ: [ ᗩᒪ Ⅴᑌᒪ〇! ] - [ ᗩƗᔕᕼᗩ ] - [ -ᙖᗩᖇᙖƗᕮ ] Ǥᖇ〇ᑌᑭ ǤƗ₣Ƭ
ᔕᕼᗩᑭᕮ: .:ᑭᗩᘉÐᗩ ᑭᑌᘉ᙭:. ᙖ〇Ðϒ ᔕᕼ〇ᑭ Ǥᖇ〇ᑌᑭ ǤƗ₣Ƭ ᑕᗩᔕᔕƗᕮ ᔕḰƗᘉ & ᔕᕼᗩᑭᕮ
ⅤᕮᔕƬƗÐ〇: -ᗩ乙ᑌᒪ- Ǥᖇ〇ᑌᑭǤƗ₣Ƭ2013ᗰᗩϒ
ᒎ〇Ɨᗩᔕ: ((ᑕᖇϒᔕƬᗩᒪ ᒪƗᘉᕮ))ᕮᒪᕮǤᗩᘉᑕᕮ ᑭᕮᗩᖇᒪ ᗩᑕᑕᕮᔕᔕ〇ᖇϒ ᔕᕮƬ - ᘉᕮᗯ
ᑌᘉᕼᗩᔕ: [ ᔕ ᕼ 〇 ᑕ Ḱ ] ǤᒪƗƬƬᕮᖇᔕ ᔕƬ〇ᖇᗰ ᘉᗩƗᒪᔕ - 1 ᒪ
ᔕᗩᘉÐᗩᒪƗᗩ:[ᗩᕼᘉ-ᒎƗ] " "ᘉ〇ᖇᗩ" ƬᑌᖇႳᑌ〇Ɨᔕᕮ - ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ
                   

                                   
ᑕᗩᙖᕮᒪ〇: [ᕮ] 〇Ƭᕼᕮᖇ - ᕮᔕᔕᕮᘉƬƗᗩᒪᔕ ᑕ〇ᒪᒪᕮᑕƬƗ〇ᘉ- ᔕᗩᒪᕮ 
ᑕ〇ᒪᗩᖇ: 18. Ǥ〇Ƭᕼ1ᑕ0 - ƬᔕǤ ᔕƗᘉᘉᕮᖇ'ᔕ ᕼᑌᘉƬ - ᒪᑌᔕƬ
ᑭᕮᒪᕮ: [ ᔕ ᕼ 〇 ᑕ Ḱ ] ÐᗩḰ〇Ƭᗩ ᔕḰƗᘉ ᘉ〇Ɨᖇᕮ 2- ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ
Ƭ〇ᑭ: ᗰᕮᔕᕼ ᕼᕮᗩÐ - ᙖᗩᑕḰᒪᕮᔕᔕ ᔕḰᑌᒪᒪ ᑕ〇ᖇᔕᕮƬ - ᘉᕮᗯ
 ᗰƗᘉƗ: ᗰᕮᔕᕼ ᕼᕮᗩÐ - 2 ᙖᒪᗩᑕḰ ᒪᕮᗩƬᕼᕮᖇ ƬᗩᖇƬᗩᘉ ᗰƗᘉƗᔕ - ᘉᕮᗯ
ᑌᘉᕼᗩᔕ: @->~ ƗᘉᔕᑭƗᖇᕮÐ ÐᕮᔕƗǤᘉᔕ ᘉƗǤᕼƬᔕƬᗩᒪḰᕮᖇ ᘉᗩƗᒪᔕ ~ ᘉƗǤᕼƬᔕᕼᗩÐᕮ( ᒎá ᑭ〇ᔕƬᗩÐᗩ)
ᙖ〇Ƭᗩᔕ: (ᖇ)ᗰ~(ᒪᕮǤᗯᗩᖇᗰᕮᖇ) ᑭᒪᗩƬ₣〇ᖇᗰ ᙖ〇〇Ƭᔕ ~ ᘉ〇.08 (ᗰᕮᔕᕼ) - ᘉᕮᗯ
0 comentários:

Postar um comentário

.:Reh Dragovar:.:Fashion Sl:. Copyright © 2013 - Designer by Papo Garota - Mais Template Mais Template